ประกาศสำนักงาน ก.พ.ฉบับที่ 3

ประกาศสำนักงาน ก.พ.ฉบับที่ 3

เรื่อง มาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศฉบับที่ 3

อ่านได้ ที่นี่

ขอให้ทุกท่านอ่านประกาศและปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4