ประกาศสำนักงาน ก.พ. ฉบับที่ 2

ประกาศสำนักงาน ก.พ.

เรื่องมาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ.ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ ฉบับที่ 2

อ่านได้ ที่นี่

ขอให้ทุกท่านอ่านประกาศและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4