Logo

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องมาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐ และนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ.ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงพฤษภาคม 2563

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนขอให้บุคลากรภาครัฐ และนักเรียนที่่อยู่ในความดูแลของ ก.พ.อ่านประกาศฉบับนี้ และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

อ่านประกาศได้ ที่นี่ 

*สำหรับผู้ที่เดินทางกลับประเทศไทยเนื่องจากจบการศึกษา หรือกลับชั่วคราว โปรดอ่านขั้นตอนการรายงานตัวกลับ ที่่นี่่

*คำแนะนำสำหรับการแยกเพื่อสังเกตุอาการ ณ ที่พักอาศัย ที่นี่

 

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ สนร. ที่ 03-5424-0652

 

Royal Thai Embassy 3-14-6, Kami-Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo JAPAN 141-0021.
Copyright © 2013 | Office of Educational Affairs in Japan All rights reserved.