แจ้งข่าวโอนเงินงวดเดือนมกราคม - มีนาคม 2563

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่นจะดำเนินการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวด มกราคม – มีนาคม 2563 เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับนักเรียน กำหนดในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลที่ระยะเวลารับทุนสิ้นสุด /ไม่ได้ขอขยายเวลาศึกษาต่อตามระเบียบ /เปลี่ยนระดับการศึกษาโดยยังดำเนินการขออนุมัติไม่เสร็จสิ้นและไม่ได้ดำเนินการขอสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายในฐานะนักเรียนทุนรัฐบาล นักเรียนทุนรัฐบาลจะได้รับค่าใช้จ่ายประจำเดือนถึงวันที่ครบกำหนดรับทุนที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม เท่านั้น

MA. JAN.-MAR. 2020 ประกอบด้วย

-ค่าใช้จ่ายประจำเดือน (MA.)                            ระดับมัธยมศึกษาและปริญญาตรี     151,500.00 เยน

                                                              ระดับสูงกว่าปริญญาตรี                172,500.00 เยน

-ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา (BS.) ตั้งแต่ เดือนมกราคม – มีนาคม 2563

-ค่าประกันสุขภาพ (INS.) ตั้งแต่ เดือนมกราคม – มีนาคม 2563

 

 

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4