แจ้งข่าวเพื่อทราบจากสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น

เรียน นักเรียนทุนรัฐบาลและนักเรียนทุนฝากในความดูแลทุกท่าน

         เนื่องจากอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ท่านใหม่ที่มีกำหนดจะเดินทางมารับตำแหน่งในวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ยังไม่สามารถเดินทางมารับหน้าที่ได้ และสำนักงาน ก.พ. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ อทศ.ท่านเดิมรักษาราชการแทน ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน - 14 ตุลาคม 2562 หลังจากนั้นมอบอำนาจการปฏิบัติราชการของ สนร.ญี่ปุ่นให้แก่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวจนกว่าอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ท่านใหม่จะมารับตำแหน่ง โดยที่ระเบียบหลักเกณฑ์การจัดการศึกษาของ นทร.กำหนดให้การยื่นคำขอใดๆ ต้องยื่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน สนร.จึงขอแจ้งให้นักเรียนทุกท่านปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างราบรื่น

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น

8 ตุลาคม 2562

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4