ข่าวเพื่อทราบเรื่องการโอนเงินงวด เม.ย. - มิ.ย.61

ข่าวเพื่อทราบ

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่นจะเป็นผู้ดำเนินการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเมษายน - มิถุนายน 2561 เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับนักเรียน กำหนดในวันพุธที่  28 มีนาคม 2561 สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลที่ระยะเวลารับทุนสิ้นสุด /ไม่ได้ขอขยายเวลาศึกษาต่อตามระเบียบ /เปลี่ยนระดับการศึกษาโดยยังดำเนินการขออนุมัติไม่เสร็จสิ้นและไม่ได้ดำเนินการขอสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายในฐานะนักเรียนทุนรัฐบาล นักเรียนทุนรัฐบาลจะได้รับค่าใช้จ่ายประจำเดือนถึงวันที่ครบกำหนดรับทุนที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม เท่านั้น 

MA. APR- JUN 2018   ประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายประจำเดือน (MA.)                                     

ระดับมัธยมศึกษาและปริญญาตรี 151,500.00 เยน

ระดับสูงกว่าปริญญาตรี           172,500.00 เยน

ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา (BS.) ตั้งแต่ เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561 

ค่าประกันสุขภาพ (INS.) ตั้งแต่ เดือนเมษายน - มิถุนายน  2561 

 

 

ข่าวขอความร่วมมือ

 

สำหรับการจัดส่งเงินค่าใช้จ่าย งวดกรกฎาคม - กันยายน 2561

 

                   สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น กำหนดส่งเงินค่าใช้จ่าย งวดกรกฎาคม - กันยายน 2561 เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับนักเรียนประมาณปลายเดือนมิถุนายน 2561  จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านดังนี้

 

เรื่องรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

 

กรณีนักเรียนทุนรัฐบาลเปิดบัญชีธนาคาร / เปลี่ยนธนาคาร / เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร โปรดดำเนินการแจ้งสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่นตามแบบฟอร์มที่กำหนดโดยดาวน์โหลดแบบแจ้งบัญชีธนาคารได้จาก http://education.thaiembassy.jp/ พร้อมส่งเอกสารประกอบ โดยจัดส่งให้แก่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่นทางไปรษณีย์ภายใน 30 วันก่อนงวดเงิน หรือภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561  และขอความร่วมมือทุกท่านปิดบัญชีธนาคารที่ไม่ใช้บริการแล้วหลังจากที่ค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีธนาคารใหม่แล้วด้วย

 

เรื่องดำเนินการขอเบิกเงินค่าเล่าเรียน 2/2561  สำหรับนักเรียนทุนฯที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน

 

                   โปรดดำเนินการส่งคำร้องขอเบิกเงินระบุรายละเอียด จำนวนเงิน กำหนดจ่าย พร้อมแนบเอกสารจากสถานศึกษาเพื่อยืนยันความถูกต้องของรายการที่ขอเบิกจ่าย ทั้งนี้ กำหนดภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 นี้

 

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลโดยติดต่อได้ที่ โทร. (03) 5424-0652 หรือ E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                                                                           สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น

 

วันที่  16 มีนาคม 2561

 

 

 

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4