ข่าวเพื่อทราบเรื่องการโอนเงินงวด ก.ค. - ก.ย. 60

ข่าวเพื่อทราบ

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่นจะเป็นผู้ดำเนินการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดกรกฎาคม - กันยายน  2560 เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับนักเรียน กำหนดในวันพุธที่  28  มิถุนายน  2560  สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลที่ระยะเวลารับทุนสิ้นสุด /ไม่ได้ขอขยายเวลาศึกษาต่อตามระเบียบ /เปลี่ยนระดับการศึกษาโดยยังดำเนินการขออนุมัติไม่เสร็จสิ้นและไม่ได้ดำเนินการขอสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายในฐานะนักเรียนทุนรัฐบาล นักเรียนทุนรัฐบาลจะได้รับค่าใช้จ่ายประจำเดือนถึงวันที่ครบกำหนดรับทุนที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม เท่านั้น 

 

MA. JUL - SEP  2017   ประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายประจำเดือน (MA.)                                     

ระดับมัธยมศึกษาและปริญญาตรี 151,500.00 เยน

ระดับสูงกว่าปริญญาตรี           172,500.00 เยน

ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา (BS.) ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2560

ค่าประกันสุขภาพ (INS.) ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2560

 

 

ข่าวขอความร่วมมือ

สำหรับการจัดส่งเงินค่าใช้จ่าย งวดตุลาคม - ธันวาคม 2560

                   สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น กำหนดส่งเงินค่าใช้จ่าย งวดตุลาคม - ธันวาคม 2560 เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับนักเรียนประมาณปลายเดือนกันยายน 2560     จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านดังนี้

เรื่องรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

กรณีนักเรียนทุนรัฐบาลเปิดบัญชีธนาคาร / เปลี่ยนธนาคาร / เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร โปรดดำเนินการแจ้งสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่นตามแบบฟอร์มที่กำหนดโดยดาวน์โหลดแบบแจ้งบัญชีธนาคารได้จาก http://education.thaiembassy.jp/ พร้อมส่งเอกสารประกอบ โดยจัดส่งให้แก่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่นทางไปรษณีย์ภายใน 30 วันก่อนงวดเงิน หรือภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560  และขอความร่วมมือทุกท่านปิดบัญชีธนาคารที่ไม่ใช้บริการแล้วหลังจากที่ค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีธนาคารใหม่แล้วด้วย

โปรดดำเนินการส่งคำร้องขอเบิกเงินระบุรายละเอียด จำนวนเงิน กำหนดจ่าย พร้อมแนบเอกสารจากสถานศึกษาเพื่อยืนยันความถูกต้องของรายการที่ขอเบิกจ่าย ทั้งนี้ กำหนดภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 นี้

หากมีข้อสงสัย หรือประสงค์ติดต่อสอบถามข้อมูล ติดต่อได้ที่ โทร. (03) 5424-0652

หรือ E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4