Latest News Pellentesque tristique tellus tristique leo rutrum ut dapibus mauris consequat.

  • 1
  • 2
Prev Next

ข่าวเพื่อทราบเรื่องการโอนเงินงวด ก.ค. - …

✻ข่าวเพื่อทราบ✻ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่นจะเป็นผู้ดำเนินกา...

โครงการสัมมนาเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิต…

ด้วย ศกศ. ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำน...

แจ้งเตือนเรื่องใบประกันสุขภาพ

เนื่องจากปัจจุบันกองตรวจคนเข้าเมืองได้เปลี่ยนมาใช้ระบบ Residence Card ซึ...

ประชาสัมพันธ์โครงการ Japan Tent

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่นขอประชาสัมพันธ์โครงการ Japan Tent ...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4