Latest News Pellentesque tristique tellus tristique leo rutrum ut dapibus mauris consequat.

  • 1
  • 2
Prev Next

การปฏิบัติตัวในช่วงที่มีการประกาศสถานการ…

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ที่มีผู้ต...

ประกาศสำนักงาน ก.พ. ฉบับที่ 2

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องมาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ใ...

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องมาตรการสำหรับบ…

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนขอให้บุคลากรภาครัฐ และนักเรียนที่่อยู่ในความดูแลข...

การระวังป้องกันตัว และการดำเนินชีวิตให้ห…

จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4